Ilekroć poniższe pojęcia pisane są wielką literą w niniejszej Polityce Prywatności należy nadać im znaczenie wskazane w definicjach opisanych poniżej:

I. DEFINICJE

 1. Administrator –„Beauty In spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Press” spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 91-493 Łódź, ul. Jasińskiego 26A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 373920, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7252037897, numer statystyczny REGON 101014917, zwana dalej również „Usługodawcą”.
 2. Dane Osobowe – wszystkie informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość – o ile pozwalają na identyfikację Użytkownika, w tym IP urządzenia, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies oraz innej podobnej technologii.
 3. Polityka – niniejsza Polityka Prywatności.
 4. RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE oraz przepisami w sytuacjach objętych ustawą zgodnie z przepisami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2017 r., poz. 1219 ze zm.).
 5. Serwis – serwis internetowy Cossmeo znajdujący się pod adresem internetowym www.cossmeo.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością Usługodawcy, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników
 6. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych i zarejestrowane w Serwisie.

II. PRZETWARZANIE DANYCH I/LUB DANYCH OSOBOWYCH W ZWIĄZKU Z KORZYSTANIEM Z SERWISU
 

 1. Niniejsza Polityka zawiera informacje w zakresie przetwarzania Danych osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika, a także zasady związane z wykorzystaniem plików cookies i/lub innych podobnych technologii.
 1. W związku z korzystaniem przez Użytkownika z Serwisu Administrator zbiera dane w zakresie niezbędnym do świadczenia poszczególnych oferowanych usług, a także informacje o aktywności Użytkownika w Serwisie, w szczególności informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookies. Pliki cookies gromadzone w ramach korzystania z Serwisu służą identyfikacji Użytkownika, a na ich postawiejest ustalana tożsamość Użytkownika. Pliki cookies pomimo faktu, iż nie służą identyfikacji Użytkownika to w połączeniu z innymi unikatowymi informacjami dotyczącymi Użytkownika pozwalającym na jego identyfikację mogą stanowić dane osobowe.
 1. W przypadku umożliwienia Użytkownikom korzystania z dodatkowych funkcjonalności takich, jak skorzystanie z formularza kontaktowego lub zamówienie newslettera, wówczas stosowne informacje dotyczące przetwarzania Danych Osobowych oraz zakresu ich przetwarzania zostaną udostępnione przy ich zbieraniu na potrzeby w/w funkcjonalności.
 1. Korzystanie z Serwisu nie jest możliwe bez założenia Konta Użytkownika. Założenie konta Użytkownika jest dobrowolne (Użytkownik nie ma prawnego obowiązku założenia konta), z tym że podanie Danych Osobowych jest warunkiem założenia konta Użytkownika w serwisie. Założenie konta Użytkownika w Serwisie związane jest z koniecznością wypełnienia formularza rejestracyjnego, w których Użytkownik wskazuje określone dane, z tym że w ramach formularza zostały wyodrębnione dane obligatoryjne, które Użytkownik winien podać oraz dane fakultatywne, które Użytkownik może, ale nie musi podawać. W przypadku rejestracji Użytkownika w serwisie przetwarzane będą Dane Osobowe podane przez Użytkownika oraz informacje o korzystaniu z Serwisu.
 1. Podanie Danych Osobowych nie jest wymogiem ustawowym, tzn. Użytkownik nie ma prawnego obowiązku podawania danych na potrzeby założenia konta w Serwisie, a jednocześnie podanie danych oznaczonych jako wymagane jest warunkiem założenia konta w Serwisie. Niepodanie danych oznaczonych jako wymagane uniemożliwia założenie konta w Serwisie i korzystanie z funkcjonalności, z których zgodnie z regulaminem Serwisu można korzystać tylko po założeniu konta.
 1. Poniżej zostały opisane szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika.
 1. Administrator prowadzi operacje przetwarzania następujących kategorii Danych Osobowych (o ile zostały mu udostępnione):
  1. numer telefonu;
  2. adres Użytkownika;
  3. NIP Użytkownika w przypadku firm;
  4. nazwa firmy (o ile zostanie podana);
  5. adres do korespondencji, jeżeli jest inny niż adres, o którym powyżej;
  6. adres IP Użytkownika.
 2. W związku z wypełnieniem formularza kontaktowego lub zapisaniem się do listy subskrybentów newslettera Użytkownik otrzymuje dostęp do niniejszej Polityki Prywatności oraz danych o Administratorze. Podanie Danych Osobowych jest dobrowolne, lecz konieczne do nawiązania kontaktu z Administratorem lub świadczenia usługi newslettera.
 3. Przeglądanie zawartości strony internetowej nie wymaga podawania Danych Osobowych innych niż pozyskiwane automatycznie informacje o parametrach połączenia.

III. REJESTRACJA W SERWISIE ORAZ CELE I PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA DANYCH W SERWISIE

 1. Osoby, które dokonują rejestracji w Serwisie, proszone są o podanie danych niezbędnych do utworzenia i obsługi konta. W celu ułatwienia obsługi Użytkownik może podać dodatkowe dane, wyrażając tym samym zgodę na ich przetwarzanie. Takie dane można w każdym czasie usunąć. Podanie danych oznaczonych jako obowiązkowe jest wymagane w celu założenia i obsługi konta, a ich niepodanie skutkuje brakiem możliwości założenia konta. Podanie pozostałych danych jest dobrowolne.
 1. Dane Osobowe są przetwarzane:
  1. w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w Serwisie – podstawą prawną przetwarzania jest niezbędność przetwarzania do wykonania umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO), a w zakresie danych podanych fakultatywnie – podstawą prawną przetwarzania jest zgoda (art. 6 ust. 1 lit a RODO);
  2.  w celach analitycznych i statystycznych – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na prowadzeniu analiz aktywności Użytkowników w Serwisie i sposobu korzystania z konta, a także ich preferencji w celu poprawy stosowanych funkcjonalności;
  3. w celach wykonywania obowiązków wynikających z przepisów prawa, a w szczególności w celu ewentualnego ustalenia i dochodzenia roszczeń lub obrony przed nimi – podstawą prawną przetwarzania jest uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO) polegający na ochronie jego praw.
 2. Jeżeli Użytkownik umieszcza w Serwisie jakiekolwiek Dane Osobowe innych osób (w tym ich imię i nazwisko, adres, numer telefonu lub adres e-mail), może to uczynić jedynie pod warunkiem nienaruszenia przepisów obowiązującego prawa i dóbr osobistych tych osób. Administrator nie żąda od Użytkownika podawania Danych Osobowych innych osób.

IV. MARKETING

 1. Jeżeli Użytkownik wyraził zgodę na otrzymywanie informacji marketingowych za pośrednictwem e-mail, SMS oraz innych środków komunikacji elektronicznej, Dane Osobowe Użytkownika będą przetwarzane dla celu wysłania takich informacji. Podstawą przetwarzania danych jest uzasadniony interes Administratora polegający na wysyłce informacji marketingowych w granicach udzielonej przez Użytkownika zgody (marketing bezpośredni). Użytkownik ma prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania. Dane będą przechowywane w opisywanym celu przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu Administratora, chyba że Użytkownik sprzeciwi się otrzymywaniu informacji marketingowych.

V. PLIKI COOKIES ORAZ PODOBNA TECHNOLOGIA

 1. Pliki cookies (tzw. ciasteczka) stanowią dane informatyczne, w szczególności małe pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu i przeznaczone są do korzystania ze strony internetowej Serwisu. Cookies zbierają informacje ułatwiające korzystanie ze strony internetowej – np. poprzez zapamiętywanie odwiedzin Użytkownika w Serwisie i dokonywanych przez niego czynności. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

COOKIES „SERWISOWE”

 1. Administrator wykorzystuje tzw. cookies serwisowe przede wszystkim w celu dostarczania Użytkownikowi usług świadczonych drogą elektroniczną oraz poprawy jakości tych usług. W związku z tym Administrator oraz inne podmioty świadczące na jego rzecz usługi analityczne i statystyczne korzystają z plików cookies, przechowując informacje lub uzyskując dostęp do informacji już przechowywanych w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.).
 2. Pliki cookies wykorzystywane w tym celu obejmują:
  1. pliki cookies z danymi wprowadzanymi przez Użytkownika (identyfikator sesji) na czas trwania sesji;
  2. uwierzytelniające pliki cookies wykorzystywane do usług wymagających uwierzytelniania na czas trwania sesji;
  3. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa, np. wykorzystywane do wykrywania nadużyć w zakresie uwierzytelniania;
  4. sesyjne pliki cookies odtwarzaczy multimedialnych (np. pliki cookies odtwarzacza), na czas trwania sesji;
  5. trwałe pliki cookies służące do personalizacji języka Użytkownika na czas trwania sesji lub nieco dłużej;
  6. pliki cookies służące do zapamiętywania zawartości na czas trwania sesji;
  7. pliki cookies służące do zapewnienia bezpieczeństwa realizacji transakcji dotyczących kupowanych usług;
 3. Pliki cookies służące do monitorowania ruchu na stronie internetowej, tj. analityki danych, w tym cookies Google Analytics (są to pliki wykorzystywane przez spółkę Google w celu analizy sposobu korzystania z Serwisu przez Użytkownika, do tworzenia statystyk i raportów dotyczących funkcjonowania Serwisu). Google nie wykorzystuje zebranych danych do identyfikacji Użytkownika ani nie łączy tych informacji w celu umożliwienia identyfikacji. Szczegółowe informacje o zakresie i zasadach zbierania danych w związku z tą usługą można znaleźć pod linkiem: https://www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners.
 4. Użytkownik ma możliwość dokonania zmiany ustawień prywatności w odpowiednich opcjach w przeglądarce internetowej lub aplikacji.
 5. Użytkownik może dokonać samodzielnego usunięcia plików cookies ze swojego urządzenia. W celu wyczyszczenia urządzenia końcowego Użytkownika (komputer, telefon, tablet itp.) z plików cookies należy usunąć pamięć podręczną przeglądarki i pliki cookies. Proces czyszczenia pamięci podręcznej oraz plików cookies należy dokonać w ustawieniach przeglądarki. Ustawienia mogą się różnić w zależności od przeglądarki i jej wersji.

VIIUPRAWNIENIA UŻYTKOWNIKA

 1. Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
  1. Prawo dostępu do danych i informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym Dane Osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
  2. Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
  3. Prawo do żądania sprostowania danych– na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
  4. Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
  5. Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na Danych Osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraził zgodę Użytkownik, którego dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
  6. Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez Użytkownika, którego one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora, jak i tego innego podmiotu;
  7. Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – Użytkownik, którego dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
  8. Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – Użytkownik, którego dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu Danych Osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
  9. Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
  10. Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, Użytkownik, którego dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 1. Wniosek dotyczący realizacji praw podmiotów danych, można złożyć:
  1. w formie pisemnej na adres: Beauty In Sp. z o.o. Press Sp.k., 91-493 Łódź, ul. Jasińskiego 26A
  2. drogą e-mailową na adres: rodo@cossmeo.pl
 1. Wniosek powinien w miarę możliwości precyzyjnie wskazywać, czego dotyczy żądanie, tj. w szczególności:
  1.  z jakiego uprawnienia chce skorzystać Użytkownik składający wniosek (np. prawo do otrzymania kopii danych, prawo do usunięcia danych, itd.);
  2. jakiego procesu przetwarzania dotyczy żądanie (np. korzystanie z określonej usługi, aktywność w określonym serwisie internetowym, otrzymywanie newslettera zawierającego informacje handlowe na określony adres e-mail, itp.);
  3. jakich celów przetwarzania dotyczy żądanie (np. cele marketingowe, cele analityczne, itp.).
 1. Jeżeli Administrator nie będzie w stanie ustalić treści żądania lub zidentyfikować Użytkownika składającego wniosek w oparciu o dokonane zgłoszenie, zwróci się do wnioskodawcy o dodatkowe informacje.
 1. Odpowiedź na zgłoszenia zostanie udzielona w ciągu miesiąca od jego otrzymania. W razie konieczności przedłużenia tego terminu, Administrator poinformuje wnioskodawcę o przyczynach takiego przedłużenia.
 1. Odpowiedź będzie udzielana na adres e-mail z którego przesłano wniosek, a w przypadku wniosków skierowanych listownie, listem zwykłym na adres wskazany przez wnioskodawcę, o ile z treści listu nie będzie wynikała chęć otrzymania informacji zwrotnej na adres e-mail (w takim przypadku należy podać adres e-mail).

VIII. ODBIORCY DANYCH

 1. W związku z realizacją usług Dane Osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych – podmiotom takim, jak banki i operatorzy płatności, podmioty świadczące usługi księgowe, prawne, audytowe, konsultingowe, kurierzy (w związku z realizacją zamówienia), agencje marketingowe (w zakresie usług marketingowych) oraz podmiotom powiązanym z Administratorem, w tym partnerom handlowym. W przypadku zakupu dokonanego od podmiotu innego niż Administrator, na platformie Braintree, PayPal dane Użytkownika zostaną ujawnione sprzedawcy w celu zawarcia i wykonania umowy sprzedaży.
 1. W przypadku uzyskania zgody Użytkownika jego dane mogą zostać także udostępnione innym podmiotom do ich własnych celów, w tym celów marketingowych.
 1. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, opierając się na odpowiedniej podstawie prawnej oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.

IX. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH OSOBOWYCH

 1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
 1. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane Osobowe na zlecenie Administratora.

X. INNE POSTANOWIENIA

 1. Dane osobowe nie będą przetwarzane w państwach trzecich.
 1. Osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść skargę do organu nadzoru, którym w Polsce jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie przy ul. Stawki 2, z którym można kontaktować się za pośrednictwem:
 • adresu korespondencyjnego: Urząd Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa;
 • elektronicznej skrzynki podawczej: https://uodo.gov.pl/p/kontakt.
 1. Rejestracja w serwisie jest jednoznaczna z przeczytaniem i zaakceptowaniem niniejszej Polityki Prywatności.
 1. Zastrzegamy sobie prawo zmiany Polityki Prywatności poprzez opublikowanie nowej Polityki Prywatności w Serwisie.
 1. W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt:

Beauty In Sp. z o.o. Press sp.k.
Jasińskiego 26A, 91-493 Łódź
telefon: +42 661 63 30 (31)

rodo@cossmeo.pl