1. Postanowienia ogólne 

1.1. Usługa dostępu do bezpłatnych i płatnych programów (w postaci materiałów wideo dostępnych w Serwisie) dla Użytkowników Serwisu świadczona jest przez „Beauty In spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Press” spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 91-493 Łódź, ul. Jasińskiego 26A, zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 373920, posiadająca numer identyfikacji podatkowej NIP 7252037897, numer statystyczny REGON 101014917.

1.2. Świadczenie Usługi w Serwisie odbywa się na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie (dalej „Regulamin”). 

1.3. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Usługi w Serwisie. Każdy Użytkownik zobowiązany jest, z momentem podjęcia czynności zmierzających do korzystania z Usługi, do przestrzegania postanowień niniejszego Regulaminu. 

1.4. Przed skorzystaniem z Usługi należy uważnie przeczytać poniższy Regulamin. Rozpoczynając korzystanie z Usługi Użytkownik potwierdza, że zapoznał się z treścią Regulaminu, dokonuje akceptacji niniejszego Regulaminu, jego postanowień i zobowiązuje się do ich przestrzegania. 

2. Definicje 

2.1. Serwis – serwis internetowy Cossmeo znajdujący się pod adresem internetowym www.cossmeo.pl oraz ewentualnie innymi adresami internetowymi, funkcjonujący na platformie internetowej będącej własnością Usługodawcy, na który składa się m.in. kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Użytkowników oraz funkcjonalności (Katalog). 

2.2. Katalog – funkcjonalność Serwisu umożliwiająca w szczególności wyszukiwanie, sortowanie i wyświetlanie opisów produktów.

2.3. Użytkownik – osoba korzystająca z Serwisu, w tym w szczególności uzyskująca Dostęp do Usługi w Serwisie. Użytkownikami mogą być jedynie osoby pełnoletnie, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych. 

2.4.Usługodawca – właściciel Serwisu, którym jest „Beauty In spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Press” spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 91-493 Łódź, ul. Jasińskiego 26A.

2.5. Usługa, Dostęp do usługi – usługa świadczona drogą elektroniczną w ramach Serwisu obejmująca dostęp do Katalogu i prezentację Programów (streaming materiałów wideo), świadczoną na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.  

2.6. Produkt – przedmiot świadczonej Usługi w Serwisie, do którego dostęp może być bezpłatny lub płatny.

3. Zasady dostępu do Usługi w Serwisie 

3.1. Dostęp do usługi mają wyłącznie zarejestrowani Użytkownicy. O uzyskaniu Dostępu do Usługi Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany poprzez pocztę elektroniczną, na adres e-mail podany podczas procesu uzyskiwania Dostępu. 

3.2. Dostęp do Usługi jest co do zasady bezpłatny, wymaga zarejestrowania się w Serwisie poprzez utworzenia konta Użytkownika i zalogowania się na nie. Dostęp do niektórych wybranych Programów (należących do pakietu „Cossmeo Premium” oraz oznaczonych jako „Szkolenie”) jest płatny i możliwy jest dopiero po wykupieniu Usługi.

3.3. W celu dokonania rejestracji w Serwisie wymagane jest przez zainteresowanego Użytkownika wypełnienie odpowiedniego formularza wygenerowanego przez Serwis (dalej „Formularz”), w tym zaakceptowania Regulaminu Serwisu. 

3.4. Ponadto podczas rejestracji Użytkownik ma możliwość udzielenia według własnego uznania zgody na przetwarzanie przez Usługodawcę danych osobowych w dodatkowych celach, np. udzielenia zgody na otrzymywanie informacji handlowych drogą elektroniczną na podany przez Użytkownika adres e-mailowy. Zgody te mają charakter opcjonalny i nie warunkują rejestracji w Serwisie lub możliwości zawarcia Umowy o dostęp do Usług. 

3.5. Akceptacja Regulaminu Serwisu w celu realizacji Usług ma charakter dobrowolny, jednak aby Użytkownik mógł się zarejestrować w Serwisie wymagane jest zaznaczenie tej opcji, skutkującej także przetwarzaniem danych osobowych w celu realizacji umowy (Regulamin Serwisu). 

3.6. Po wypełnieniu Formularza, Użytkownik otrzyma na wskazany przez siebie przy rejestracji adres e-mail wiadomość potwierdzającą przeprowadzenie procesu rejestracji w Serwisie z prośbą o kliknięcie w link, co spowoduje aktywację unikalnego Konta Użytkownika w Serwisie. 

3.7. Użytkownik, dokonując rejestracji, jest wyłącznie odpowiedzialny za prawidłowość, treść oraz formę wszelkich przekazanych przez siebie danych oraz informacji. Podawanie nieprawdziwych danych oraz informacji, w szczególności danych osób trzecich lub danych fikcyjnych, jest zakazane. Użytkownik podający takie dane lub informacje ponosi odpowiedzialność z tego tytułu, w szczególności względem Usługodawcy. 

3.8. Z jednego konta może korzystać tylko jeden Użytkownik. Zabronione jest udostępnianie danych do logowania do konta innym osobom poza Użytkownikiem.

3.9. Koszt płatnego Dostępu do Usługi (streamingu materiałów wideo w ramach pakietu „Cossmeo Premium” oraz oznaczonych jako „Szkolenie”) określony jest każdorazowo wyraźnie przy danym Produkcie oferowanym w Serwisie. Programy płatne w ramach pakietu „Cossmeo Premium” oznaczone są słowem „Premium”, płatne szkolenia online oznaczone są słowami „Szkolenie”.

3.10. Wszystkie podawane ceny Produktów są cenami brutto i zawierają podatek VAT w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy. Cena podana przy każdym Produkcie w Serwisie jest wiążąca dla Użytkownika i Usługodawcy w chwili złożenia przez Użytkownika zamówienia Dostępu do Usługi płatnej. 

3.11. Usługodawca, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika i w granicach dopuszczalnych przez obowiązujące przepisy, zastrzega sobie prawo do zmiany cen Dostępu do Usług płatnych znajdujących się w ofercie Serwisu, przeprowadzania czasowych akcji promocyjnych i rabatowych, w tym wprowadzania do nich zmian. O ile nie wskazano inaczej w treści Serwisu lub danej oferty/promocji poszczególne promocje i rabaty nie sumują się. Zmiany nie wpływają na uprzednio zakupiony przez Użytkowników Dostęp do Usługi płatnej. 

3.12. Płatności za Dostęp do usługi płatnej można dokonać dostępnymi w na stronie www metodami. Informacje w powyższym zakresie prezentowane są przy danym Produkcie. 

3.13. W ramach Usługi płatnej mogą być dostępne następujące Produkty: 

3.14. Produkt „Premium” w ramach pakietu „Cossmeo Premium” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia (streamingu wideo) kilku, kilkunastu lub kilkudziesięciu materiałów wideo dostępnych w Serwisie, objętych jedną łączną ceną podaną w Serwisie, na określony czas, oznaczonych w Serwisie słowem „Premium”. Dostęp możliwy będzie w ciągu 1 miesiąca liczonego od chwili uzyskania Dostępu do pakietu „Cossmeo Premium”. W czasie dostępności pakietu mogą następować rotacyjne zmiany materiałów wideo lub zmiany ilości materiałów w ramach pakietu, w taki jednak sposób, że specyfika materiałów wideo dostępnych w ramach pakietu pozostaje taka sama.

Dostęp do pakietu „Cossmeo Premium” ulega automatycznemu przedłużeniu na kolejny okres dostępny dla tej Usługi (wynoszący 1 miesiąc), z zachowaniem wcześniejszych warunków umowy o jej świadczenie. Oznacza to, że po zakończeniu okresu, za jaki została opłacona Usługa, konto Użytkownika zostanie obciążone za kolejny taki sam okres, zaś korzystanie z Usługi będzie przedłużone o ten okres. W przypadku zmiany ceny Usługodawca poinformuje Użytkownika przed zmianą ceny o nowym cenniku Usługi. 

W przypadku opłaty za pakiet „Cossmeo Premium” opłata ma charakter płatności automatycznie odnawialnej. Dokonanie płatności automatycznie odnawialnej jest dostępne wyłącznie poprzez kartę płatniczą.

Autoodnawialność płatności i co się z tym wiąże przedłużenie korzystania z Usługi przez dalszy w/w okres, mogą być anulowane przez Użytkownika w terminie najpóźniej na 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi, po zalogowaniu się na konto Użytkownika.

W przypadku rezygnacji z Usługi w terminie najpóźniej 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi, Usługa zostanie zakończona w dacie określonej zgodnie ze złożonym zamówieniem. W przypadku  rezygnacji z Usługi bez zachowania terminu 7 dni przed rozpoczęciem kolejnego okresu korzystania z Usługi, Usługa oraz płatność zostaną automatycznie odnowione na kolejny taki sam okres dostępny dla tej Usługi, a zakończenie Usługi nastąpi z upływem kolejnego okresu korzystania z Usługi.

3.15. Produkt „Szkolenie” – dostęp do wielokrotnego odtworzenia jednego materiału wideo określonego w Serwisie jako pojedynczy materiał wideo słowami „Szkolenie”. Materiały oznaczone jako „Szkolenie”, po wykupieniu dostępu, zapisują się na koncie Użytkownika i są dostępne bezterminowo – tak długo, jak konto Użytkownika jest aktywne w Serwisie oraz tak długo, jak długo pozwala na to licencja od autora danego materiału wideo (termin ten jest każdorazowo podany w opisie materiału wideo).

W przypadku opłaty za produkt „Szkolenie” opłata ma charakter jednorazowy. Dokonanie płatności będzie możliwe dostępnymi w na stronie www metodami.

3.16. Usługodawca ma prawo do zablokowania Dostępu do Usługi Użytkownikowi, który: 

a) wykorzystuje Usługę do celów niezgodnych z jej przeznaczeniem lub na szkodę osób trzecich; 

b) narusza prawo lub postanowienia niniejszego Regulaminu. 

Użytkownik nie posiada praw do kopiowania w całości lub części udostępnianych w ramach świadczonej Usługi materiałów video, jak i ich prezentowania lub rozpowszechniania. 

3.17. Usługodawca zastrzega sobie prawo modyfikowania Produktów i zasad korzystania z nich w Serwisie z zastrzeżeniem, że Produkty zakupione funkcjonować będą według zasad i w terminach opisanych w Regulaminie oraz w informacjach o Produktach w Serwisie, obowiązujących w momencie złożenia zamówienia Dostępu do Usługi płatnej. 

3.18. Zgodnie z art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827) prawo odstąpienia od umowy na udostępnianie treści cyfrowych w serwisie Cossmeo.pl zawartej na odległość nie przysługuje konsumentowi, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za jego wyraźną zgodą przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Usługodawcę o utracie prawa odstąpienia od umowy. 

3.19. Dostęp do Usługi, rozumiany jako rozpoczęcie świadczenia usług przez Usługodawcę, za wyraźną zgodą Użytkownika, rozpoczyna się przed upływem 14-dniowewgo terminu, o którym mowa w art. 38 pkt. 13 ustawy z dnia 30 maja 2014 o prawach konsumenta (Dz.U. 2014 r. poz. 827):

a) w przypadku Usługi bezpłatnej – z chwilą założenia konta Użytkownika,

b) w przypadku Usługi płatnej – z chwilą dokonania opłaty za pośrednictwem jednaj z dostępnych metod płatności, co skutkuje brakiem możliwości odstąpienia od umowy i otrzymania zwrotu uiszczonej opłaty (w przypadku Usługi płatnej).

3.20. Każdy Użytkownik może w dowolnym momencie zrezygnować z korzystania z Serwisu likwidując swoje konto. Likwidacja konta Użytkownika nie upoważnia Użytkownika do żądania zwrotu uiszczonej opłaty za Usługi płatne.

3.21. Każdy użytkownik, który założył konto Użytkownika, może w dowolnym momencie wykupić dostęp do Usługi płatnej.

4. Zasady świadczenia Usługi 

4.1.Dostęp i korzystanie z usługi możliwe jest dla Użytkowników komputerów korzystających z systemu operacyjnego Windows w wersji 10 lub wyższej, Mac OS 10.15 lub wyższej, Linux za pośrednictwem aktualnej wersji przeglądarek internetowych takich jak: aktualna wersja Google Chrome, Mozilla Firefox, Safari, Edge. Przeglądarki powinny mieć włączoną obsługę plików „cookies” i JavaScript oraz wspierać technologię HLS i zabezpieczeń do treści DRM.

Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy urządzenie, na którym chce korzystać z Obowiązkiem Użytkownika przed skorzystaniem z Usługi jest sprawdzenie czy urządzenie, na którym chce korzystać z Usługi spełnia wymogi techniczne określone w niniejszym Regulaminie. W razie wątpliwości, co do technicznych możliwości korzystania z Usług przez Użytkownika należy zwrócić się ze stosownym zapytaniem wysyłając maila na adres e-mail:kontakt@cossmeo.pl.

4.2. Dostęp do serwisu i korzystanie są możliwe wyłącznie przy połączeniu z siecią Internet, przy zapewnieniu jej rzeczywistej przepustowości na poziomie co najmniej 2,5 Mbit/s przy założeniu minimalnej jakości odtwarzania lub 5Mbit/s przy założeniu optymalnej jakości Full HD. Dostęp do sieci internet Użytkownik zobowiązany jest zapewnić we własnym zakresie

4.3. Jakość odtwarzanych materiałów wideo może zależeć od parametrów technicznych połączenia internetowego oraz parametrów technicznych urządzenia, na którym odtwarzane są materiały wideo. 

4.4. Usługodawca dołoży należytej staranności, aby korzystanie z Usług w Serwisie zgodnie z Regulaminem i spełniające wszystkie wymagania określone na stronie Serwisu pod adresem www.cossmeo.pl było poprawne. Jednakże Usługodawca nie gwarantuje, iż nie wystąpią problemy z dostępem do Usług (np. wskutek zablokowania Dostępu do Usługi pomimo używania jej zgodnie z Regulaminem). Przypadki takie, wraz z ich szczegółowym opisem, należy zgłaszać na adres e-mail: kontakt@cossmeo.pl i będą one rozpatrywane indywidualnie. 

4.5. Usługodawca informuje, iż problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta Użytkownik (firewalle – blokady, niewłaściwe wersje odtwarzacza plików multimedialnych, programy antywirusowe i inne), mogą ograniczyć lub uniemożliwić Użytkownikowi Dostęp do Usług w Serwisie. 

4.6. Jakiekolwiek próby włamania do Serwisu, oferującego Usługi oraz korzystanie z nich w sposób niezgodny z Regulaminem lub obowiązującymi przepisami, skutkują nieodwracalnym zablokowaniem dostępu do Usługi oraz podjęciem stosownych kroków prawnych. Utrwalanie, kopiowanie lub ingerencja przez Użytkownika w treści i materiały zamieszczone w Serwisie są zabronione. 

4.7. Prawami autorskimi do treści i materiałów zawartych w Serwisie dysponuje Usługodawca bądź inny podmiot, od którego Usługodawca uzyskał odpowiednią licencję. 

4.8. Szczegóły na temat stosowania cookies i podobnych technologii dostępne są w Polityce Prywatności Serwisu.

5. Reklamacje i sposób rozstrzygania sporów 

5.1. Każdemu Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Usługi. 

5.2. Reklamacje dotyczące transakcji płatniczych oraz realizacji Usługi należy zgłaszać do mailowo na adres e-mail: kontakt@cossmeo.pl lub pisemnie na adres siedziby Usługodawcy. 

5.3. Reklamacje Użytkowników rozpatrywane będą przez Usługodawcę na bieżąco, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Usługodawcę zgłoszenia reklamacji.

5.4. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wydłużenia terminu podanego w pkt. 5.3.- o nie więcej niż 10 dni- w przypadku, gdy rozpoznanie reklamacji wymaga nietypowych, szczególnych działań i ustaleń lub napotka przeszkody niezależne i niezawinione od Usługodawcy (awarie sprzętu, sieci internetowej itp.). 

5.5. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana do Użytkownika na kontakt podany przez Użytkownika podczas składania reklamacji. 

5.6. Prawem właściwym do stosunków prawnych, wynikających z korzystania przez Użytkowników z Usług w Serwisie, jest prawo polskie. 

5.7. Spory pomiędzy Usługodawcą a konsumentem dotyczące udostępniania treści cyfrowych mogą być zakończone polubownie w drodze postępowania przed sądem polubownym na zasadach określonych w regulaminie tego sądu, np. przed stałymi polubownymi sądami konsumenckimi przy wojewódzkich inspektorach inspekcji handlowej, o których mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (t.j. Dz. U. z 2009r. Nr 151, poz. 1219), na zasadach określonych w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 25 września 2001 r. w sprawie określenia regulaminu organizacji i działania stałych polubownych sądów konsumenckich (Dz.U. z 2001 r. Nr 113, poz. 1214). 

5.8. Sprawa może być rozpatrywana przez sąd polubowny tylko po zakończeniu postępowania reklamacyjnego i w przypadku, jeżeli obie strony sporu wyrażą na to zgodę. W pozostałych wypadkach ewentualne spory zostają poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami przepisów Kodeksu postępowania cywilnego. 

5.8.1. Użytkownik będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozstrzygania sporów przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze właściwej Inspekcji Handlowej. Informacje o procedurze oraz wykaz podmiotów uprawnionych do rozstrzygania sporów konsumenckich znajdują się pod następującym adresem: https://www.uokik.gov.pl/pozasadowe_rozwiazywanie_sporow_konsumenckich.php

Użytkownik będący konsumentem ma również możliwość skorzystania z unijnej platformy internetowej, dostępnej pod adresem internetowym: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=PL 

6. Dane Osobowe 

6.1. Administratorem danych osobowych Użytkowników Serwisu www.cossmeo.pl jest Beauty In spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Press spółka komandytowa z siedzibą w Łodzi, 91-493 Łódź, ul. Jasińskiego 26A.

6.2. Szczegółowe informacje o czasie przetwarzania danych osobowych, uzasadnionym interesie Administratora, odbiorcach danych osobowych, powołaniu Inspektora Ochrony Danych Osobowych, realizacji praw podmiotów danych osobowych, w tym prawie do złożenia skargi do Prezesa Urzędu ochrony Danych Osobowych znajdują w Polityce Prywatności Serwisu.

7. Pozostałe postanowienia 

7.1. Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji jest organem właściwym w sprawach audiowizualnych usług medialnych na żądanie. 

Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji 

Skwer Ks. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 9 

01-015 Warszawa 

tel. (22) 597-30-00 

fax (22) 597-31-80 

www.krrit.gov.pl 

8. Zmiany Regulaminu 

8.1. Z zastrzeżeniem zdania następnego Usługodawca zastrzega sobie, w zakresie dopuszczalnym przez obowiązujące przepisy, z zachowaniem praw nabytych Użytkownika, prawo do dokonywania zmian i modyfikacji niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn związanych z technicznym bądź merytorycznym aspektem funkcjonowania Serwisu (np. rozwój nowych środków komunikacji lub środków i sposobów korzystania z Internetu, rozwoju technicznego Serwisu, zmiany treści dostępnych w Serwisie) bądź w przypadku stosownych zmian w obowiązujących przepisach prawa mających wpływ na funkcjonowanie Serwisu. Do zakupionych Produktów stosuje się postanowienia Regulaminu obowiązujące w momencie złożenia żądania zakupu Dostępu do Usługi. Zmiany Regulaminu będą komunikowane Użytkownikom na stronie Serwisu oraz podczas logowania Użytkownika do Serwisu. 

8.2. O zmianie Regulaminu Użytkownicy zostaną powiadomieni przed jej wejściem w życie. Informacja dotycząca zmian Regulaminu oraz daty ich wejścia w życie będzie komunikowana Użytkownikom poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w podczas rejestracji w Serwisie, informacji o zmianie Regulaminu oraz o dacie wejścia zmian w życie. Użytkownik zobowiązany jest do zapoznania się przesłanymi informacjami. 

8.3 Użytkownik posiadający konto w Serwisie, który nie godzi się na zmiany w Regulaminie, będzie uprawniony do wypowiedzenia umowy w zakresie tego konta ze skutkiem na dzień wejścia w życie zapowiedzianej zmiany Regulaminu. Użytkownik zostanie poinformowany o prawie do wypowiedzenia umowy równocześnie z informacją o planowanej zmianie Regulaminu i terminie jej wejścia w życie. Oświadczenie o wypowiedzeniu w takim przypadku Użytkownik może wysłać na adres e-mail: kontakt@cossmeo.pl. Oświadczenie o wypowiedzeniu umowy zgodnie z zapisami powyżej pociąga za sobą usunięcie konta Użytkownika. Użytkownikowi nie przysługuje zwrot uiszczonych opłat.